Bach: Matthäuspassion (Oirschot)

12 April 2017, Oirschot, Sint-Petrusbasiliek: Johann Sebastian Bach “Matthäuspassion”

Kempenkoor & Concerto Barocco
Leitung: Cees Wouters

Johannes Weiss, Evangelist
HIlde Coppé, Sopran
Barnabás Hegyi, Altus
Huub Claessens, Christus
Jean-Léon Klostermann, Tenor
Raoul Steffani, Bass
Ralph Rousseau Meulenbroeks, Viola da Gamba

www.matthauspassionoirschot.nl